Miksi Kasvan?

Kuinka voin oppia paremmin?

Kasvanin avulla ymmärrän enemmän omasta oppimisestani. Ymmärrän mitä opetussuunnitelman tavoitteet ovat ja voin itse asettaa oman tavoitetasoni näihin tavoitteisiin nähden. Omissa tavoitteissa edistymisen seuraaminen sekä opettajan ohjauksen ja palautteen saaminen mahdollistavat sen, että voin itse ohjata omaa oppimista.

Kasvanissa voin tallettaa omaa oppimistani portfolioon, joten voin milloin tahansa tarkastella oppimiani asioita. Pystyn siksi arvioimaan, millaisia oppimistavoitteita tulen seuraavaksi asettamaan itselleni.

Tavoitteeni, oppimiseni ja opettajan oppimistuloksistani antama arviointi tallentuvat Kasvaniin. Tämä tekee koko oppimispolkuni näkyväksi. Vaikka vaihtaisin koulua, saan kaiken tämän tiedon mukaani ja voin jatkaa tavoitteiden asettamista omiin tieto- ja taitotasoihin nähden. Näin myös uudet opettajat voivat paremmin ohjata ja tukea oppimistani.

Koulussa opin elämää varten

Kasvanin käyttäminen kehittää minua elinikäiseksi oppijaksi.

Kasvan tukee ja ohjaa minua elinikäiseksi oppijaksi. Kasvanin avulla olen ymmärtänyt tavoitteellisen oppimisen ja jatkuvan arvioinnin merkityksen. Itsearviointitaidot ja taito asettaa tavoitteita omalle oppimiselle ovat taitoja, joita tarvitsen nyt ja tulevaisuudessa. Kasvan tuo laaja-alaiset taidot osaksi kaikkia oppimistilanteitani. Tämä antaa minulle mahdollisuuden oppia ne kaikki arvokkaat elämäntaidot, jotka ovat vielä tärkeämpiä kuin yksittäiset oppiaineiden sisällöt. Kasvan-talossa laaja-alaiset, tulevaisuuden taidot ovat talon kivijalka. Nämä taidot ovat kaiken oppimisen perusta.

Kasvania on helppo ja hauska käyttää. Olen palvelun avulla löytänyt myös minulle tehokkaita tapoja oppia. Tämä auttaa minua menestymään koulussa ja elämässä. Oman oppimiseni läpinäkyvyys antaa minulle ymmärryksen, mitä osaan ja näin voin myös jakaa omaa osaamistani muille.

Voin tallentaan Kasvaniin oppimispolkuni ja portfoliot, joten minulla on aina mahdollisuus tarkastella historiaani, mitä ja miten olen oppinut. Vaikka vaihdan koulua, saan nämä tiedot mukaani, joka auttaa myös uusia opettajiani tukemaan ja ohjaamaan oppimistani.

On ilo oppia

Kun ymmärrän tavoitteet oppimiselle ja kuinka niihin voin päästä, koen iloa oivalluksista oppiessani uusia asioita. Tämä on herännyt minussa janon etsiä uutta tietoa ja tutkia sekä pohtia omaa oppimistani. Olen valmis näkemään enemmän vaivaa, että opin uutta.

Omat tavoitteet

Yleensä, kun käytän Kasvania, ensin opettajani on jakanut meidän koko ryhmälle oppimiskontekstin, josta näen jakson tavoitteet. Kaikki tavoitteet jaksolle tulevat opetussuunnitelmasta. Sen jälkeen voin asettaa itselleni oman oppimistavoitetason. Tavoitetasoani asettaessa pohdin, minkä tason uskon saavuttavani. Opettaja näkee minun asettamani tavoitetasot ja voi kommentoida niitä.

Edistyminen ja tavoitteiden saavuttaminen

Opiskelujen aikana rakennan portfoliota omasta oppimisesta ja arvioin oppimistani jatkuvasti. Talletan itsearviointini Kasvaniin, ja näin voin seurata edistymistäni. Kun olen saavuttanut tavoiteeni, opettaja ohjaa minua asettamaan uudet tavoitteet oppimiselleni.

Oppimisen omistajuus on oppilaalla

Oppimista tapahtuu ainoastaan, kun oppilaan tavoitetaso on asetettu hänen oppimisen kannalta sopivan korkealle, ei liian korkealle, eikä liian matalalle, eli nk. lähikehityksen vyöhykkeelle (Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke). Jotta voin ohjata ja tukea oppilaita oikea-aikaisesti, minun tulee tietää, missä vaiheessa kunkin oppilaan oppiminen on.

Kasvan konkretisoi opetussuunnitelman oppimistavoitteet, niin oppiainekohtaiset kuin laaja-alaisetkin tavoitteet, minulle ja oppilailleni. Tämä mahdollistaa opetuksen suunnittelun tavoitelähtöisesti niin ryhmä kuin yksilötasolla. Voin reaaliaikaisesti nähdä ryhmän ja yksilöiden tavoitteet, tavoitetasot ja niissä edistymisen.

Porfolio-oppimisen soveltaminen on helppoa Kasvanin avulla. Kasvan on välineenä konkreettinen, mikä auttaa tekemään tavoitteet näkyväksi ja ymmärretyksi oppilaille. Näin voin ohjata oppilaita asettamaan omia tavoitetasojaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin, dokumentoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja siten rakentamaan omaa oppimispolkuaan. Oppilaiden omien oppimispolkujen ymmärtäminen auttaa minua ohjaamaan ja tukemaan oppilaiden oppimista tehokkaasti ja voin optimoida aikani kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Palvelu tukee myös huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kasvanin avulla voin myös hallita oppiainerajat ylittäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Voin palvelun avulla helposti koota tavoitteita eri oppiainekohtaisista ja laaja-alaisista tavoitteista. Toteuttamani kokonaisuudet voin tallettaa Kasvaniin ja myöhemmin tarkastella esimerkiksi sitä, mikä opetustapa on ollut tehokkain.

Opettajan työväline

Kasvan antaa minulle työvälinetä hallita erilaisia tavoitekokonaisuuksia. Voin luoda konteksteja yksittäisistä oppiainekohtaisista tavoitteista tai yhditää oppiainkohtaisia ja laaja-alaisia tavoitteita kokonaisuuksi. Näin voin helposti suunnitella ja hallita opetustani tavoitelähtöisesti.

Kasvania on helppo käyttää niin minun kuin oppilaidenkin. Se myös integroituu muihin työvälineisiin, kuten Google Classroom, mikä tuo käyttöön joustavuutta eri opetustilanteissa.

Voin seurata oppilaiden asettamia tavoita ja niissä edistymistä. Näen aina tarvittaessa niin yksittäisen oppilaan kuin ryhmän edistymisen.

Näen helposti esimerkiksi
 • Ovatko tavoitteet realistisia
 • Kuka tarvitsee tukea ja missä vaiheessa
 • Kuinka ryhmä tai yksilö etenee kohti tavoitteita
 • Oppilaiden portfoliot ja itsearvioinnit

Lukukauden lopussa en enää koe stressiä summatiivisen arvion tekemisestä, koska arviointi on ollut jatkuvaa ja kenenkään ei tarvitse pettyä.

Mitä Kasvan antaa minulle huoltajana?

Näen Kasvanissa niin opetussuunnitelman määrittelemät tavoitteet kuin lapseni itsensä asettamat tavoitetasot. Voin seurata lapseni oppimista ja kehitystä reaaliaikaisesti. Näen myös millaista yksilöllistä palautetta ja ohjausta opettaja on antanut. Tämä auttaa ymmärtämään, milloin lapseni tarvitsee ohjausta ja tukea minulta. Voin paremmin tukea hänen menestymistään ja tämä lisää omaa kiinnostustani lapseni kouluasioihin. Minun on myös helpompi kommunikoida opettajan kanssa lapseni oppimisesta.

Oppimisen läpinäkyvyys luo ymmärrystä
 • Tavoitteet, arviointi, edistyminen
 • Portfolio
 • Vihdoin ymmärrän mitä hän on oppimassa ja mitä häneltä odotetaan
 • Reaaliaikainen käsitys siitä, mitä hän oppii juuri nyt
 • Voimme keskustella lapseni kanssa syvällisemmin, tavoitteista ja oppimisesta eikä vain, että ”Koulussa menee hyvin”
Miten voin auttaa ja tukea?
 • Haluan auttaa ja tukea lastani, mutta en tiedä miten ja milloin. Nyt osaan, koska oppimisprosessi on koko ajan nähtävillä
 • Voin tukea oikea-aikaisesti
 • Voin tukea oikealla tavalla
Miten lastani tuetaan koulussa?
 • Helpompi kommunikoida opettajan kanssa
 • Näen, että lapseni saa riittävän tuen
 • Näen opettajan arvioinnit
 • Voin kommentoida niitä
 • Näen kuinka lastani huomioidaan yksilönä ja miten hänen vahvuudet otetaan huomioon
Lisäarvoa koululle, rehtorille, oppilaalle, huoltajille, opettajille...

Kun tavoiteet ovat yhtenäiset ja tiedossa kaikilla, on koulun toiminta tehokasta ja oppiminen, opettaminen, yhteistyö huoltajien kanssa ja muu koulun toiminta tukevat kaikki toisiaan. Kun nämä yhteiset tavoitteet tulevat opetussuunnitelmasta, rehtori voi olla varma, että koulu toteuttaa opetussuunnitelman mukaista tehtäväänsä.

Oppilaiden oppimistulokset paranevat ja heidän laaja-alainen osaamisensa kehittyy. Oppilaille rakentuu paremmat valmiudet menestyä jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Huoltajille kasvaa ymmärrys oppimisesta, sen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Tämä antaa huoltajille paremman kyvyn tukea lapsiaan. Näin huoltajat kokevat myös enemmän arvoa koulun antamasta opetuksesta.

Oppimisanalytiikka

Kasvanin käyttö tuottaa paljon tietoa oppimisesta ja opetuksesta. Tietojen perusteella voidaan nähdä asioita, joita ei aiemmin ole voitu selvittää samalla tarkkuudella. Lisäksi tiedot ovat saatavissa rajapinnan kautta esim. oppimisanalytiikkajärjestelmään. Tiedot mahdollistavat hyvin laajan analyysin. Alla muutamia esimerkkejä

 • Mitkä opetusmenetelmät toimivat parhaiten
 • Milloin oppilas tarvitsee ohjausta ja tukea
 • Mitkä opetussuunnitelman tavoitteista kaipaavat lisää huomiota toiminnassa ja mitkä toteutuvat erityisen hyvin
 • Mitkä opittavat asiat motivoivat oppilaita eniten
 • Kuinka olemme onnistuneet tuomaan laaja-alaset tavoitteet osaksi jokapäiväisiä opetustilanteita

Data antaa koululle tai opetuksen järjestäjälle myös mahdollisuuden ennustaa ja ennakoida yksilön ja kansantaloudenkin kannalta merkittäviä asioita, kuten koulumenestyksen tai oppimisvaikeuksien ennustaminen ja syrjäytymisriskin ennakointi.

Ota enemmän irti aiemmista investoinneista

Kasvan auttaa saamaan enemmän irti aiemmista koulun tietojärjestelmäinvestoinneista hyödyntämällä niissä olevaa tietoa ja tuottamalle tietoa niitä varten. Kasvan keskittyy oppimiseen ja ohjaa koko koulua toteuttamaan opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita opetuksessa. Kasvan hyödyntää oppilastietoa muista järjestelmistä (kuten Primus) tai oppetussisältöjä (kuten Google Classroom tai O365). Kasvan tuottaa tietoa oppimisanalytiikan järjestelmään ja summatiivisia todistuksia tallettavaan järjestelmään.

Rehtorille

Kasvan konkretisoi koulumme opetussuunnitelman, yksilön ja ryhmän oppimisen, sekä tavat opettaa. Tämä antaa työvälineitä tukea henkilökuntaa tehokkaasti, jotta myös oppilaat saavat tukea ajoissa. Näin varmistetaan, että koulumme toiminta on mahdollisimman hyvää ja tasapuolista kaikille. Tiedostamme ja voimme myös tehokkaasti jakaa parhaita opetuskäytäntöjä ja kehittää myös niitä. Päämäärämme on jatkuvasti kehittää uusia tapoja, joilla tarjoamme lisäarvoa oppilaille, opettajille ja huoltajille. Kun huoltajat ymmärtävät, mitä oppilailta odotetaan ja mitä he oppivat, antaa se ymmärrystä myös koulussa tehtävän työn arvolle.

Kasvan vahvistaa arvioinnin ja reflektoinnin ohjaavaa merkitystä oppimisprosessille. Laadullinen arviointi lisää oppilaiden sisäistä motivaatiota: oppilas saa kokemuksen, että hänen oppimisprosessiaan ohjataan eteenpäin. Arvioinnin avulla ohjataan oppilaita näkemään, miten he edistyvät omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Yksilön lisäksi arviointi kohdistuu myös yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon rakentumiseen. Kasvan on kehittyvä ja monipuolinen palautejärjestelmä, joka tukee ryhmää ja yksilöä tekemään yhteisöllisiä ja yksilöllisiä päätöksiä oppimisen kannalta.

Oppimisen kaikkiaalisuus

Oppimista tapahtuu kaikkialla, myös luokkahuoneen ulkopuolella. Kasvania voidaan käyttää kaikkialla. Riippumatta oppimisympäristöstä on tärkeää tiedostaa tavoitteet, mahdollisuus oppimisen dokumentointiin ja oppimisen arviointiin, milloin tahansa ja missä tahansa.

Meidän koulumme opetussuunnitelma

Meille on tärkeää, että koulussamme noudatamme meidän koulun omaa opetussuunnitelmaa, joka poikkeaa kunnallisesta ja valtakunnallisesta esim. koulumme painotuksen tähden. Kasvanin avulla tämä onnistuu. Voin varmistaa, että työtämme ohjaa juuri oikea opetussuunnitelma ja kaikilla opettajilla ja oppilailla on ymmärrys samoista tavoitteista. Kasvanissa on valmiina valtakunnallinen opetussuunnitelma. Tästä muokkasimme version oman koulumme tarpeita vastaavaksi. Kasvan on helppokäyttöinen ja helposti saatavilla ja nyt kaikki ymmärtävät koulumme tavoitteet.

Taasko yksi uusi IT-järjestelmä?

Digitaalisuus on keskeinen osa tehokasta oppimista ja osa tulevaisuuden taitoja elämässä ja työelämässä, mutta liian moni tietojärjestelmä tuottaa enemmän vaivaa kun hyötyä.

Kasvanissa ei ole tätä ongelmaa. Vaikka Kasvan hallitsee varsin suurta ja keskeistä kokonaisuutta koulun toiminnassa ja oppimisessa, sen käyttäminen on hyvin helppoa ja yksinkertaista. Lisäksi sen käyttööntottaminen ei vaadi juuri mitään. Koulun IT tai koulusihteeri pitävät Kasvanin helppoudesta. Jotkut ovat myös hyödyntäneet oppilaita käyttöönotossa.

Muutama asia, miksi IT ei stressaa Kasvanista
 • Kasvan on verkkosovellus, eli mitään ei tarvitse asentaa minnekään tai mistään päivityksistä ei tarvitse huolehtia
 • Valmiit standardin mukaiset kertakirjautumiset, eli et tarvitse uusia tunnuksia oppilaille tai opettajille.(esim. Google, Azure AD, mikä tahansa muu SSO)
 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
 • Tietovarastot ja käyttäjätiedot ovat aina EU alueella.
 • Helppo hyödyntää yhdessä esim. Google Classroomin kanssa
 • Ei vaadi omaa laitetta jokaiselle oppilaalle, vaan voidaan käyttää yhteiskäytössä olevia laitteita
 • Toimii kaikkein laitteiden kanssa, kuten kannettavat tietokoneet, iPadit, Chromebookit, android tabletit, älypuhelimet...
 • Ja ehkä tärkein. Kasvania käyttävät muutkin. Suomen suurimmat kaupungit ovat todenneet palvelun tietoturvalliseksi käytettäväksi peruskouluissa.